top of page
openday post.png

Open day

@ Hung Hom Campus

今個6月5號,我哋Cue Drama將會聯乘The 440 Studio 喺位於紅磡置富都會嘅校舍舉行Open Day,而Open Day嘅主題正正就係Fairytale,希望為小朋友打做一個真實嘅童話世界!🔮🔮🔮

 

我哋唔止有攤位遊戲玩,仲有得俾小朋友扮唔同嘅童話角色影相!🧝🏻‍♀️🧝🏻🧙🏻‍♀️🧙🏻‍♂️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♂️

儲齊晒所有攤位俾嘅印仔仲可以換走小禮物添!😆😆🎁🎁🎁

bottom of page